Kascontrole Commissie

 

De kascontrole bestaat uit 2 leden en 1 reservelid. De kascontroleleden controleren de boekhouding van de penningmeester en de jaarrekening van de afdeling Zuid-Holland. Zij brengen verslag uit in de voorjaar ledenvergadering van de afdeling Zuid-Holland.

Leden van de kascontrole commissie bestaan uit.

1ste lid Kascontrole 2de lid Kascontrole Reserve lid Kascontrole
Piet Lagraauw Klara Rozendaal Kees Bos
Borndiep 13 Liesveld 1 x
2631 NR Nootdorp 3381 DB Giessenburg x
- 0184-651014 x
email email email

De Kascommissie.

Bij veel verenigingen wordt het beleid van penningmeester (bestuur) en de uitvoering ervan gecontroleerd door een zogenaamde kascommissie.
Het komt echter maar al te vaak voor, dat er grote onduidelijkheid bestaat over rol, doel en functie van deze “commissie van onderzoek”, zoals ze door de wet genoemd wordt. Het foutieve beeld wat velen van de taken van deze commissie hebben, betekent in de praktijk maar al te vaak dat de deskundigheid te wensen over laat.
 
De kascommissie controleert de administratie van de penningmeester en doet daarvan verslag aan het bestuur en de ALV.
Deze controle gebeurt eenmaal per jaar, voor de ALV. Leden van de kascommissie moeten voldoende kennis van de materie hebben om de financiële situatie en gang van zaken te kunnen beoordelen.
 
De penningmeester is er natuurlijk voor om leden van de kascommissie te begeleiden, maar het moet niet zo zijn dat hij/zij ze vertelt wat ze precies moeten doen. Het nut van de controlezaak wordt dan twijfelachtig. De kascommissie zal tenminste enige basiskennis van boekhouden moeten hebben; de leden ervan zouden een volwaardige gesprekspartner van de penningmeester moeten zijn.
Eventueel bestaat de mogelijkheid dat de commissie zich door een deskundige bij laat staan. De wet stelt als eis dat de commissie uit minstens twee door de ALV benoemde en niet tot het bestuur behorende leden bestaat.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid eisen te stellen op het gebied van onafhankelijkheid en deskundigheid. Deze eisen kunnen eventueel statutair vastgelegd worden. Continuïteit is een belangrijke voorwaarden om als kascommissie goed te functioneren. Daarom is het raadzaam, dat minstens één lid van de aftredende commissie ook in de nieuwe commissie zitting neemt. Het voordeel is, dat nagegaan kan worden of adviezen van de commissie door daden van het bestuur worden gevolgd. Daarnaast kan het andere (nieuwe) lid wegwijs maken.


Taken en bevoegdheden:
De belangrijkste taak van de kascommissie is het beoordelen van het financieel verslag. Zoals het bestuur dat presenteert tijdens de ALV.
Dit gebeurt mogelijk onder begeleiding van de penningmeester. Het kan zinnig zijn voor de kascommissie een reglement op te stellen.
Niet om de kascommissie te beperken in haar functioneren, maar vooral om een “leidraad” aan te reiken, zodat het de uitvoering van het onderzoek ten goede komt. Zeker gezien de geregelde wisselende bezetting van de commissie en het vaak voorkomende gebrek aan deskundigheid, is dit te overwegen. Het reglement moet niet gezien worden als een maximale opdracht; het onderzoek verloopt in overeenstemming met de behoefte en de situatie.

Het lidmaatschap van de kascommissie houdt meer in dan het natellen van het geld in kas en het narekenen van tellingen, die door de penningmeester gemaakt zijn. De commissie verricht een dusdanig onderzoek, dat zij volledig zicht heeft op de balans en de exploitatierekening.


De taken van de commissie op een rij:
. controle van de financiële administratie van de vereniging
. rapport uitbrengen aan de ALV
. advies uitbrengen inzake vaststelling balans en exploitatierekening
. advies uitbrengen aan bestuur en ALV over financiële vraagstukken.

De commissie heeft toegang tot alle boeken, bescheiden en notulen van de vereniging.
De commissie kan geen wijzigingen aanbrengen in de jaarstukken, ze kan hoogstens advies uitbrengen.


Als de commissie de boeken in orde bevindt, wordt de penningmeester gedechargeerd voor het gevoerde beleid.
Wordt er geen decharge verleend, dan zal dit uitvoerig moeten worden toegelicht.
Uiteindelijk beslist de ledenvergadering of zij zich met het advies van de kascommissie kan verenigingen.
Ter info van de website NOC/NSF.

 

Copyright © 2010. Yvon Schultz
Zuid-Holland