Nederlands Individueel Africhtings Kampioenschap (NIAK)

Jaarlijks wordt het Individueel Africhtingskampioenschap gehouden.

Hier treden de best afgerichte Duitse Herdershonden van Nederland in het strijdperk.

Voor de deelnemers uit Zuid-Holland/Utrecht is op vrijdag 30 augustus a.s. de gelegenheid om gezamelijk te trainen bij Voetbalclub DRL, Spinozaweg 498 te Rotterdam Lombardijen. Vanaf ‡17.00 uur kan er apel worden gedaan en om ‡19.00 uur het manwerk. Pakwerkers zijn Ruben v/d Wouden en Mark v/d Brink. Let wel, er is geen kantine open op dit veld, maar we kunnen na de training met elkaar iets gaan drinken/eten bij Kringgroep Rotterdam die daar dicht in de buurt is.

Groetjes Joop Lieder

NEDERLANDS INDIVIDUEEL AFRICHTINGS KAMPIOENSCHAP 2013

Datum: 07 - 08 September 2013
Locatie: vv. CSV Apeldoorn, Orderbos 5, 7313 HN Apeldoorn
Organisatie: Kringgroep Apeldoorn

Keurmeesters zijn:
A: Peter Mayerl (Oostenrijk)
B: Ben Ekhart
C: Toine Jonkers

Pakwerkers zijn: Joeri Veth (kort), Jan van Maren (lang), Bob van der Steen (reserve)

Van de Afdeling Zuid-Holland/Utrecht doen mee:

Deelnemers
Hond
Kringgroep
Robbie de Jong
Glenn vom Haus Valkenplatz
De Oude Maas
Diana van de Berkt
Berry van de Wiersdijk
U.D.H.V.
Herman de Koning
Gringo vom Ratsenheim
De Randstad
Pieter Keijzer
Bierfust van de Wiersdijk
U.D.H.V
Nico Ouwens
Juran 't Palmaleinehof
De Hoeksche Herder

* deelnemers voor de WUSV-selectie

UITSLAG

Deelnemers
Hond
A B C Totaal Plz
Robbie de Jong
Glenn vom Haus Valkenplatz
92
96
95
283
01
Pieter Keijzer
Bierfust van de Wiersdijk
83
95
95
273
02
Nico Ouwens
Juran 't Palmaleinehof
91
87
90
268
06
Diana van de Berkt
Berry van de Wiersdijk
83
92
87
262
08
Herman de Koning
Gringo vom Ratsenheim
88
87
87
262
09

* deelnemers voor de WUSV in Philadelphia, USA 2013
*** uitgenodigd voor de interland Nederland-Belgie d.d. 17 november 2013 in Terneuzen.

Voor de 5 plaatsen die naar de WUSV mogen zijn : Robbie de Jong, Diana vd Berkt en Herman de Koning.

 

VOORWAARDEN:

01.
Deelname met een IPO/SchH.3 hond aan het P.A.K. van zijn/haar afdeling in het jaar waarin het NIAK plaatsvindt.
Hierbij moet minimaal de kwalificatie "goed" met 250 punten behaald worden en een "U" voor DZB. Indien men om welke reden dan ook niet aan genoemd P.A.K. deel heeft kunnen nemen, kan het Hoofdbestuur van de V.D.H. dispensatie verlenen. Deelname staat uitsluitend open voor V.D.H. leden met een raszuivere Duitse Herdershond. Voor deelname aan het NIAK dient men ten minste één keer 270 punten en één keer 250 punten te hebben behaald met een “U” voor DZB.
02.
Mogelijkheid tot het verlenen van dispensatie:
· De geleider(ster) moet zijn/haar hond hebben ingeschreven voor het P.A.K. van zijn/haar afdeling.
· De geleider(ster) moet zijn/haar schriftelijk verzoek uiterlijk één week na het P.A.K. richten aan het PB van haar/zijn afdeling en deze stuurt
..dit verzoek het hun advies door naar de Commissaris Africhting van het Hoofdbestuur van de V.D.H.
03.
Indien dispensatie wordt verleend zal de CBA van de V.D.H., een vervangende wedstrijd aanwijzen. Men is verplicht aan deze wedstrijd deel te nemen. Verdere dispensatie is niet mogelijk.
04.
Indien men op het P.A.K. onvoldoende punten behaalt, mag het NKK van dat jaar als vervangende wedstrijd worden geteld, mits hieraan is deelgenomen met een IPO/SchH.3 hond, waarbij minimaal 250 punten zijn behaald met de totaalkwalificatie "goed" en een “U” voor DZB.
05.
Deelname met een IPO/SchH.3 hond aan tenminste twee ABC africhtingwedstrijden, vanaf 01 oktober van het jaar voorafgaand tot en met 31 juli van het jaar waarin, het NIAK plaatsvindt, waarbij alle onderdelen (A, B en C) moeten worden uitgevoerd en het volledige programma wordt afgewerkt. Men moet op deze wedstrijden geslaagd zijn met minimaal één maal de kwalificatie “goed” met 250 punten en één maal de kwalificatie “zeer goed” met 270 punten, beide met een "U" voor DZB. De africhtingwedstrijd mag geen onderlinge wedstrijd zijn.
06.
Inschrijfformulieren moeten rechtstreeks naar de Commissaris Africhting van het Hoofdbestuur van de V.D.H. gezonden worden, met een afschrift naar het Provinciaal Afdelingsbestuur; zij zijn te downloaden van de V.D.H. site. Na ontvangst, ontvangt u van de Commissaris Africhting van de V.D.H. een bevestiging.
07.
De inschrijvingen moeten voor 10 augustus bij zowel de Commissaris Africhting van de V.D.H. als mede bij het Provinciaal Bestuur binnen zijn.
08.
De Individueel Africhtingskampioen van het voorafgaande jaar is vrijgesteld van één ABC africhtingwedstrijd (van 250 punten).
09.
Keurmeesters, pakwerkers en spooruitzetter worden door de CBA aangesteld.
10.
Op de NIAK is de inzet van een gediplomeerde V.D.H. spooruitzetter verplicht. De organiserende vereniging zorgt voor gediplomeerde V.D.H. sporenlegger(s).
11.
Loting geschiedt door de CBA of op het evenement zelf.
12.
Er zullen maximaal 60 deelnemers toegelaten worden. Door het eindtotaal van deze ABC wedstrijden en de P.A.K. op te tellen worden deze 60 deelnemers geselecteerd.
13.
Duitse Herdershonden mogen alleen aan het NIAK deelnemen, indien zij nakomeling zijn van op fokgeschiktheid goedgekeurde ouders en/of zelf in het bezit zijn van een geldige keurklasse. Leden die, voordat zij lid waren van de V.D.H., al in het bezit waren van een Duitse Herdershond, kunnen voor het deelnemen aan het NIAK dispensatie van het Hoofdbestuur van de V.D.H. krijgen, voor zover de eigenaar zelf als geleider van deze hond optreedt.
14.
De geleider die met een teef deelneemt aan een V.D.H. Hoofdafrichtingevenement dient, bij loopsheid van de teef, dit te melden aan de Commissaris Africhting van het Hoofdbestuur van de V.D.H. alvorens deel te kunnen nemen aan het africhtingevenement. Bij constatering van loopsheid zal de betreffende combinatie als laatste combinatie afdeling B en C doen. Zij speuren wel in hun lotgroep, maar dan wel als laatste van de groep.
15.
De eigenaren van de drie hoogst geplaatste honden met keurklasse, hebben het recht gratis een standfoto te laten plaatsen in het blad "De Duitse Herdershond", mits men geslaagd is met minimaal de totale kwalificatie "zeer goed".
16.
Het evenement mag georganiseerd worden op eigen terrein. Een vreemd terrein, waarbij een tribune niet verplicht is, geniet de voorkeur. Het wedstrijdterrein dient een afmeting te hebben van minimaal 80 x 45 meter. Binnen deze afmetingen mogen zich, behoudens de wedstrijdattributen, geen obstakels bevinden. Er moet in de directe nabijheid van de locatie van het evenement ruim voldoende parkeergelegenheid zijn voor zowel de deelnemers als mede de toeschouwers. De kringgroep moet kunnen beschikken over ruim voldoende speurvelden, binnen een redelijke reisafstand Verder gelden alle eisen zoals die gelden bij het organiseren van wedstrijden binnen de V.D.H.
In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het Hoofdbestuur van de V.D.H.

 

 

Copyright © 2010. Yvon Schultz
Zuid-Holland