Wat doet het Afdelingsbestuur

 

Het afdelingsbestuur bestuurt, namens het hoofdbestuur, de afdeling.

Tot het takenpakket behoort:

. Erop toezien dat de statuten en reglementen worden nageleefd.
. Het organiseren en leiding geven aan cursussen o.m. op kynologisch en africhtingsgebied zoals de pakwerkers- en instructeurscursus.
. Het hoofdbestuur advies geven bij aanvragen tot erkenning van nieuwe kringgroepen.
. Toestemming verlenen aan provinciale evenementen.
. Advisering aan hoofdbestuur over de organisatie van:
-------hoofd evenementen
-------bij overschrijvingen van/naar provincies
-------onderscheidingen en over toekennen africhtings- en fokkersinsignes
. Jaarverslagen maken en indienen bij het hoofdbestuur (voor 15 april).
. Jaarverslagen van de kringgroepen verzamelen, controleren en doorsturen aan het hoofdbestuur voor 15 april).

Het afdelingsbestuur bestaat uit 5 of 7 personen die door de afdelingsvergadering in functie worden gekozen. Een afdelingsbestuur bestaat ten minste uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, commissaris africhting en commissaris kynologie. Ieder jaar treden 2 bestuursleden af volgens het onderstaande rooster.

JAAR FUNCTIE FUNCTIE
2019 Voorzitter Penningmeester
2018 Secretaris Commissaris Kynologie
2017 Voorzittter Commissaris Africhting
2016 Penningmeester Commissaris Kynologie
2015 Secretaris Commissaris Africhting
2014 Voorzitter Penningmeester
2013 Secretaris Commissaris Kynologie
2012 Voorzittter Commissaris Africhting
2011 Penningmeester Commissaris Kynologie
2010 Secretaris Commissaris Africhting

Er worden ten minste 2 afdelingsvergaderingen gehouden per jaar en wel in de maand maart en de maand november.

In de voorjaarsvergadering wordt o.a. behandeld:
-----Jaarverslagen, rekening en verantwoording en verslag van de kascontrolecommissie.
-----Benoeming kascontrolecommissie.
----Verkiezing bestuursfuncties.
----Voorstellen waarover op de AV van mei besluiten worden genomen.
----Voorstellen, in te dienen door het AB, voor de AV van november (deze moeten voor 15 augustus bij het HB zijn)
In de najaarsvergadering wordt o.a. behandeld:
-----Goedkeuring begroting voor volgende jaar.
-----Voorstellen waarover op de AV van november besluiten worden genomen.
-----Voorstellen in te dienen bij het AB, voor de AV van mei (deze moeten voor 15 december bij het HB zijn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010. Yvon Schultz
Zuid-Holland